Thông tin thư mục


Lí luận dạy học địa lí,Phần đại cương / Đặng Văn Đức

1 REVIEW(S)
  • Đặng Văn Đức
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2006
 Thông tin chi tiết
Mô tả  363 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  910.1 
Số định danh  910.1 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
2/2 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.047281, NV.047282