Thông tin thư mục


Xác định nội dung và tổ chức học tập môn lịch sử cho sinh viên người dân tộc ở trường cao đẳng sư phạm / Hoàng Minh Hảo

1 REVIEW(S)
  • Hoàng Minh Hảo
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2007
 Thông tin chi tiết
Mô tả  192 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  378.900 
Số định danh  378.900 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
15/15 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.027973-TK.027987