Thông tin thư mục


Tài chính doanh nghiệp,Lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Minh Kiều

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Minh Kiều
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê , 2007
 Thông tin chi tiết
Mô tả  453 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  332.024 
Số định danh  332.024 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
66/70 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.069322-NV.069327, NV.069329-NV.069336, NV.069338-NV.069355, NV.069357-NV.069376, NV.069378-NV.069391
Bản tư liệu đã mượn NV.069337 (Ngày trả: 12/08/2014)
NV.069328 (Ngày trả: 30/10/2013)
NV.069356 (Ngày trả: 14/11/2008)
NV.069377 (Ngày trả: 27/05/2016)