Thông tin thư mục


Tài chính doanh nghiệp hiện đại,Chuỗi sách bài tập & giải pháp / Trần Ngọc Thơ

1 REVIEW(S)
  • Trần Ngọc Thơ; Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê , 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  411 tr. ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  332.024 
Số định danh  332.024 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.029645-TK.029647