Thông tin thư mục


IELTS Preparation and Practice: Reading and Writing,General training module / Vladimir Pejovic

1 REVIEW(S)
  • Vladimir Pejovic; Michael Nicklin
  • New York: Oxford , 1999
 Thông tin chi tiết
Mô tả  156 tr. ; 27 cm 
Chỉ số phân loại  420 
Số định danh  420 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.029714