Thông tin thư mục


Qúa trình Việt Nam hội nhập khu vực Châu Á - Thái Bình Dương,Theo đường lối đổi mới của Đảng / Đinh Xuân Lý

1 REVIEW(S)
  • Đinh Xuân Lý
  • H.: Chính trị Quốc gia , 2003
 Thông tin chi tiết
Mô tả  290 tr. ; 21 cm 
Chỉ số phân loại  372 
Số định danh  372 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.030106