Thông tin thư mục


Effective reading,Reading skills for advanced students / Simon Greenall

1 REVIEW(S)
  • Simon Greenall
  • United Kingdom: Cambridge university press , 2002
 Thông tin chi tiết
Mô tả  213 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  4(N) 
Số định danh  4(N) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.003812