Thông tin thư mục


Mô - đun đánh giá dạy học tích cực,Tài liệu tập huấn / Leen Pil

1 REVIEW(S)
  • Leen Pil
  • H.: Đại học Quốc gia , 2010
 Thông tin chi tiết
Mô tả  96 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  370.11 
Số định danh  370.11 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.034626-TK.034630