Thông tin thư mục


Đa thức và một số ứng dụng / Huỳnh Thị Hòa

1 REVIEW(S)
  • Huỳnh Thị Hòa
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  80 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  510 
Số định danh  510 TOAN 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001420