Thông tin thư mục


Đa thức tối thiểu của tự đồng cấu và ứng dụng / Lê Thị Niên

1 REVIEW(S)
  • Lê Thị Niên
  • Quảng Nam : Quảng Nam, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  45 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  510 
Số định danh  510 TOAN 
Dạng tài liệu  Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001477