Thông tin thư mục


Màu rừng ruộng con chim joong bay từ A đến Z / Đỗ Tiến Thụy

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Tiến Thụy
  • H. : Hội nhà văn, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  771tr. ; 21cm 
ISBN   9786049949500
 
Chỉ số phân loại  895.92234 
Số định danh  895.92234 M111R 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.038235