Thông tin thư mục


Âm nhạc 1 / Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Mai Linh Chi
  • Bình Định : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  55tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   978604023344
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc

Lớp 1

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
49/50 Thư viện: LibQN--- Kho: GK
Bản tài liệu sẵn sàng GK.032862-GK.032878, GK.032880-GK.032911
Bản tư liệu đã mượn GK.032879 (Ngày trả: 05/03/2022)