Thông tin thư mục


Ôn luyện tiếng Anh 9 / Mai Lan Hương

1 REVIEW(S)
  • Mai Lan Hương
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ , 1998
 Thông tin chi tiết
Mô tả  139 tr. ; 19 cm 
Chỉ số phân loại  4(N)(523) 
Số định danh  4(N)(523) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.007271-TK.007273