Thông tin thư mục


Máy in laze vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa / Đỗ Kim Bằng

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Kim Bằng
  • H.: Bưu Điện , 2004
 Thông tin chi tiết
Mô tả  273 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  6T7 
Số định danh  6T7 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.010318-TK.010320