Thông tin thư mục


Gốc từ Hy Lạp và La Tinh trong hệ thống thuật ngữ Pháp - Anh / H. Hỹ Nguyên

1 REVIEW(S)
  • H. Hỹ Nguyên
  • Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục , 2001
 Thông tin chi tiết
Mô tả  379 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  4(T) 
Số định danh  4(T) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.012888-TK.012890