Thông tin thư mục


IELTS Preparation and Practice reading and writing / Wendy Sahanaya

1 REVIEW(S)
  • Wendy Sahanaya
  • Singapore: Oxford University Press , 2000
 Thông tin chi tiết
Mô tả  172 tr. ; 30 cm 
Chỉ số phân loại  420.1 
Số định danh  420.1 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.021598