Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Diên Hiển; Nguyễn Xuân Liêm

  • Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic toán / Trần Diên Hiển - H.: Giáo dục , 2007
           212 tr. ; 29 cm 
           1.Cơ sở lí thuyết  2.Tập hợp và lôgic  3.Toán  
           511.3 372 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
29/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.065956, NV.065959, NV.065960, NV.065963, NV.065965, NV.065969, NV.065976, NV.065980, NV.065981, NV.065983, NV.065985, NV.065989, NV.065991, NV.065994, NV.066005-NV.066008, NV.066014, NV.066017, NV.066025, NV.066028, NV.066030, NV.066035, NV.066040, NV.066045, NV.066046, NV.066048, NV.066049
Bản tư liệu đã mượn NV.065961 (Ngày trả: 07/10/2009)
NV.065957 (Ngày trả: 09/10/2009)
NV.065979 (Ngày trả: 20/07/2017)
NV.066016 (Ngày trả: 16/11/2015)
NV.065953 (Ngày trả: 21/08/2011)
NV.066000 (Ngày trả: 18/08/2011)
NV.065952 (Ngày trả: 03/09/2013)
NV.065950 (Ngày trả: 14/08/2013)
NV.066015 (Ngày trả: 18/08/2016)
NV.065974 (Ngày trả: 31/07/2013)
NV.066047 (Ngày trả: 05/08/2013)
NV.066039 (Ngày trả: 16/11/2016)
NV.065955 (Ngày trả: 07/08/2016)
NV.065987 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.066034 (Ngày trả: 24/09/2018)
NV.065971 (Ngày trả: 24/09/2018)
NV.066032 (Ngày trả: 30/09/2018)
NV.065964 (Ngày trả: 09/10/2020)
NV.066004 (Ngày trả: 09/10/2020)
NV.066012 (Ngày trả: 10/10/2020)
NV.066043 (Ngày trả: 11/10/2020)
NV.065958 (Ngày trả: 11/10/2020)
NV.066029 (Ngày trả: 11/10/2020)
NV.066036 (Ngày trả: 12/10/2020)
NV.065992 (Ngày trả: 29/10/2020)
NV.065972 (Ngày trả: 29/10/2020)
NV.066026 (Ngày trả: 29/10/2020)
NV.065982 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.066018 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065970 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065975 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.066031 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.066009 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065996 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065977 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065984 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.066041 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065962 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.066001 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065999 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.066019 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065968 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065967 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065986 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.065995 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.066027 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.065997 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.065990 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.066023 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.066033 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.066038 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.066003 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.066013 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.066020 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.065973 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.065966 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.065988 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.066021 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.065998 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.066042 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.065978 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.065954 (Ngày trả: 02/11/2020)
NV.066037 (Ngày trả: 02/11/2020)
NV.066002 (Ngày trả: 09/11/2020)
NV.066022 (Ngày trả: 09/11/2020)
NV.066044 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.065993 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.065951 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.066011 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.066024 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.066010 (Ngày trả: 29/12/2020)