Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Xuân Thức

  • Giáo trình tâm lí học đại cương / Nguyễn Xuân Thức - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2007
           271 tr.20 cm 
           1.Giáo trình  2.Tâm lí học  3.Tâm lí học đại cương  
           150.01 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
95/150 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.071603-NV.071607, NV.071609-NV.071614, NV.071616-NV.071620, NV.071623, NV.071624, NV.071629, NV.071632, NV.071635, NV.071636, NV.071638, NV.071640-NV.071644, NV.071647-NV.071649, NV.071651-NV.071655, NV.071657-NV.071661, NV.071663-NV.071666, NV.071668-NV.071671, NV.071677, NV.071679, NV.071680, NV.071682, NV.071684, NV.071685, NV.071688, NV.071690-NV.071693, NV.071695, NV.071696, NV.071701, NV.071706-NV.071708, NV.071711-NV.071713, NV.071715, NV.071716, NV.071718, NV.071720-NV.071722, NV.071725-NV.071727, NV.071730-NV.071732, NV.071734, NV.071735, NV.071737-NV.071740, NV.071742-NV.071744, NV.071746-NV.071750
Bản tư liệu đã mượn NV.071626 (Ngày trả: 10/08/2010)
NV.071667 (Ngày trả: 16/08/2015)
NV.071608 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071622 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071675 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071751 (Ngày trả: 16/07/2017)
NV.071681 (Ngày trả: 16/07/2017)
NV.071710 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071702 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071650 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071646 (Ngày trả: 17/07/2016)
NV.071714 (Ngày trả: 14/07/2016)
NV.071676 (Ngày trả: 19/07/2016)
NV.071673 (Ngày trả: 21/10/2009)
NV.071678 (Ngày trả: 04/08/2013)
NV.071656 (Ngày trả: 13/10/2009)
NV.071745 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.071699 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.071729 (Ngày trả: 14/07/2017)
NV.071630 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.071723 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071728 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071705 (Ngày trả: 09/03/2019)
NV.071672 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071645 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071698 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071683 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071687 (Ngày trả: 05/11/2020)
NV.071674 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071627 (Ngày trả: 12/02/2021)
NV.071625 (Ngày trả: 26/03/2021)
NV.071621 (Ngày trả: 26/03/2021)
NV.071697 (Ngày trả: 05/06/2021)
nv.071724 (Ngày trả: 15/10/2021)
nv.071631 (Ngày trả: 15/10/2021)
nv.071719 (Ngày trả: 15/10/2021)
nv.071634 (Ngày trả: 16/10/2021)
nv.071733 (Ngày trả: 16/10/2021)
nv.071741 (Ngày trả: 16/10/2021)
nv.071628 (Ngày trả: 16/10/2021)
NV.071703 (Ngày trả: 17/10/2021)
NV.071639 (Ngày trả: 05/11/2021)
NV.071633 (Ngày trả: 05/11/2021)
NV.071689 (Ngày trả: 05/11/2021)
NV.071709 (Ngày trả: 03/02/2022)
NV.071717 (Ngày trả: 04/02/2022)
NV.071637 (Ngày trả: 05/02/2022)
NV.071686 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.071752 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.071700 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.071615 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.071736 (Ngày trả: 03/03/2022)
nv.071704 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.071662 (Ngày trả: 05/03/2022)
NV.071694 (Ngày trả: 05/03/2022)