Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Xuân Thức

  • Giáo trình tâm lí học đại cương / Nguyễn Xuân Thức - H. : Nxb Đại học sư phạm, 2007
           271 tr.20 cm 
           1.Giáo trình  2.Tâm lí học  3.Tâm lí học đại cương  
           150.01 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
103/150 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.071603, NV.071604, NV.071606, NV.071607, NV.071609-NV.071614, NV.071616-NV.071621, NV.071623, NV.071625, NV.071627-NV.071629, NV.071632, NV.071635-NV.071643, NV.071645, NV.071647, NV.071649, NV.071651-NV.071655, NV.071657-NV.071661, NV.071664-NV.071666, NV.071668-NV.071671, NV.071674, NV.071677, NV.071679, NV.071680, NV.071682, NV.071684, NV.071685, NV.071689-NV.071692, NV.071695-NV.071698, NV.071700, NV.071701, NV.071703, NV.071705-NV.071709, NV.071712, NV.071715, NV.071716, NV.071718, NV.071720-NV.071722, NV.071724-NV.071727, NV.071730-NV.071732, NV.071734, NV.071735, NV.071737, NV.071738, NV.071740-NV.071744, NV.071746-NV.071750, NV.071634
Bản tư liệu đã mượn NV.071626 (Ngày trả: 10/08/2010)
NV.071667 (Ngày trả: 16/08/2015)
NV.071608 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071622 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071675 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071751 (Ngày trả: 16/07/2017)
NV.071681 (Ngày trả: 16/07/2017)
NV.071710 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071702 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071650 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071646 (Ngày trả: 17/07/2016)
NV.071714 (Ngày trả: 14/07/2016)
NV.071676 (Ngày trả: 19/07/2016)
NV.071673 (Ngày trả: 21/10/2009)
NV.071678 (Ngày trả: 04/08/2013)
NV.071656 (Ngày trả: 13/10/2009)
NV.071745 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.071699 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.071729 (Ngày trả: 14/07/2017)
NV.071630 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.071723 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071728 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071687 (Ngày trả: 05/11/2020)
nv.071631 (Ngày trả: 15/10/2021)
nv.071733 (Ngày trả: 16/10/2021)
NV.071633 (Ngày trả: 05/11/2021)
NV.071717 (Ngày trả: 04/02/2022)
nv.071752 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.071615 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.071736 (Ngày trả: 03/03/2022)
nv.071704 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.071683 (Ngày trả: 23/12/2022)
NV.071711 (Ngày trả: 23/12/2022)
NV.071672 (Ngày trả: 23/12/2022)
NV.071686 (Ngày trả: 23/12/2022)
NV.071662 (Ngày trả: 23/12/2022)
NV.071694 (Ngày trả: 23/12/2022)
NV.071624 (Ngày trả: 03/03/2023)
NV.071693 (Ngày trả: 06/10/2023)
NV.071739 (Ngày trả: 07/10/2023)
NV.071644 (Ngày trả: 08/10/2023)
NV.071605 (Ngày trả: 08/10/2023)
nv.071713 (Ngày trả: 22/12/2023)
nv.071648 (Ngày trả: 22/12/2023)
NV.071719 (Ngày trả: 10/02/2024)
NV.071663 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.071688 (Ngày trả: 11/02/2024)