Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Văn Sinh; Phạm Quang Phan

  • Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Phạm Văn Sinh - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2009
           490 tr. ; 20 cm 
           1.Giáo trình  2.Những nguyên lý cơ bản  3.Chủ nghĩa Mác - Lênin  
           335 GI-108T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
141/249 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.075419, NV.075424, NV.075426, NV.075427, NV.075430-NV.075433, NV.075435, NV.075436, NV.075438, NV.075442, NV.075455, NV.075466, NV.075473, NV.075477, NV.075494, NV.075496, NV.075502-NV.075509, NV.075512-NV.075516, NV.075518, NV.075519, NV.075521-NV.075523, NV.075525-NV.075529, NV.075531-NV.075537, NV.075539-NV.075548, NV.075550-NV.075553, NV.075555-NV.075557, NV.075559-NV.075564, NV.075566-NV.075580, NV.075582-NV.075584, NV.075586, NV.075588-NV.075590, NV.075592-NV.075597, NV.075599, NV.075602, NV.075605, NV.075608, NV.075611, NV.075613-NV.075622, NV.075624-NV.075630, NV.075632, NV.075633, NV.075637, NV.075638, NV.075640-NV.075642, NV.075644-NV.075647, NV.075649-NV.075653, NV.075655-NV.075657, NV.075659
Bản tư liệu đã mượn NV.075530 (Ngày trả: 16/11/2015)
NV.075565 (Ngày trả: 30/08/2015)
NV.075470 (Ngày trả: 27/03/2013)
NV.075558 (Ngày trả: 10/08/2009)
NV.075648 (Ngày trả: 27/03/2012)
NV.075479 (Ngày trả: 23/12/2010)
NV.075456 (Ngày trả: 30/07/2010)
NV.075654 (Ngày trả: 01/08/2014)
NV.075587 (Ngày trả: 16/11/2015)
NV.075481 (Ngày trả: 15/11/2016)
NV.075462 (Ngày trả: 06/08/2013)
NV.075510 (Ngày trả: 07/10/2012)
NV.075636 (Ngày trả: 10/07/2017)
NV.075469 (Ngày trả: 17/11/2015)
NV.075658 (Ngày trả: 06/08/2013)
NV.075600 (Ngày trả: 04/08/2013)
NV.075585 (Ngày trả: 17/02/2013)
NV.075623 (Ngày trả: 02/04/2014)
NV.075501 (Ngày trả: 15/12/2014)
NV.075524 (Ngày trả: 07/12/2016)
NV.075634 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.075439 (Ngày trả: 09/05/2013)
NV.075610 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.075415 (Ngày trả: 25/12/2011)
NV.075549 (Ngày trả: 15/04/2015)
NV.075517 (Ngày trả: 04/08/2013)
NV.075465 (Ngày trả: 05/08/2013)
NV.075639 (Ngày trả: 01/08/2013)
NV.075538 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075643 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075635 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.075631 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.075491 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.075511 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.075554 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.075520 (Ngày trả: 09/12/2014)
NV.075452 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075581 (Ngày trả: 30/07/2014)
NV.075454 (Ngày trả: 09/12/2014)
NV.075598 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.075604 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.075422 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.075500 (Ngày trả: 25/02/2017)
NV.075612 (Ngày trả: 11/03/2017)
NV.075499 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075446 (Ngày trả: 03/12/2020)
NV.075411 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075412 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075413 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075414 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075416 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075417 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075418 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075420 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075421 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075423 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075425 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075428 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075429 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075434 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075437 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075440 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075441 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075443 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075444 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075445 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075447 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075448 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075449 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075450 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075451 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075453 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075457 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075458 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075459 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075460 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075461 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075463 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075464 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075467 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075468 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075471 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075472 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075474 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075475 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075476 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075478 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075482 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075483 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075485 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075486 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075487 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075488 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075489 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075490 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075492 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075493 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075495 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075497 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075498 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075601 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075603 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075609 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075607 (Ngày trả: 30/12/2020)
NV.075606 (Ngày trả: 30/12/2020)
nv.075480 (Ngày trả: 11/01/2021)
NV.075591 (Ngày trả: 30/09/2021)
NV.075484 (Ngày trả: 30/09/2021)