Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đào Huy Hiệp; Nguyễn Mạnh Hưởng

  • Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. T.1 / Đào Huy Hiệp - H. : Giáo dục, 2010
           227 tr. ; 24 cm 
           371 GI-108T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
142/200 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.081626-NV.081628, NV.081630, NV.081631, NV.081633, NV.081634, NV.081637, NV.081639, NV.081641, NV.081644-NV.081647, NV.081649-NV.081651, NV.081656-NV.081663, NV.081665, NV.081666, NV.081668-NV.081672, NV.081674-NV.081677, NV.081680, NV.081683, NV.081685-NV.081687, NV.081689-NV.081695, NV.081697-NV.081702, NV.081704, NV.081705, NV.081707-NV.081709, NV.081711-NV.081723, NV.081725-NV.081732, NV.081734, NV.081735, NV.081738, NV.081739, NV.081742, NV.081743, NV.081745-NV.081747, NV.081749, NV.081750, NV.081754-NV.081759, NV.081761, NV.081765-NV.081769, NV.081771, NV.081772, NV.081775, NV.081776, NV.081778-NV.081780, NV.081782-NV.081788, NV.081790-NV.081793, NV.081796, NV.081797, NV.081799, NV.081801, NV.081803, NV.081804, NV.081806-NV.081810, NV.081812-NV.081817, NV.081819-NV.081821, NV.081824
Bản tư liệu đã mượn NV.081736 (Ngày trả: 04/08/2015)
NV.081798 (Ngày trả: 24/03/2013)
NV.081679 (Ngày trả: 13/08/2014)
NV.081740 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.081773 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.081636 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.081724 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.081774 (Ngày trả: 18/07/2017)
NV.081789 (Ngày trả: 07/04/2013)
NV.081635 (Ngày trả: 15/04/2011)
NV.081640 (Ngày trả: 20/08/2014)
NV.081648 (Ngày trả: 21/08/2014)
NV.081632 (Ngày trả: 14/05/2012)
NV.081681 (Ngày trả: 14/05/2012)
NV.081800 (Ngày trả: 15/11/2016)
NV.081643 (Ngày trả: 20/08/2014)
NV.081811 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.081763 (Ngày trả: 10/07/2017)
NV.081781 (Ngày trả: 31/07/2015)
NV.081760 (Ngày trả: 18/10/2016)
NV.081737 (Ngày trả: 31/05/2016)
NV.081748 (Ngày trả: 16/05/2013)
NV.081822 (Ngày trả: 08/11/2015)
NV.081653 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.081688 (Ngày trả: 21/03/2013)
NV.081777 (Ngày trả: 08/11/2015)
NV.081629 (Ngày trả: 13/08/2013)
NV.081673 (Ngày trả: 01/08/2013)
NV.081638 (Ngày trả: 01/08/2013)
NV.081684 (Ngày trả: 14/07/2016)
NV.081794 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.081741 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.081762 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.081753 (Ngày trả: 02/11/2019)
NV.081823 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.081655 (Ngày trả: 31/10/2020)
NV.081652 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.081764 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.081625 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.081802 (Ngày trả: 02/11/2020)
NV.081706 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081795 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081752 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081744 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081654 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081805 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081696 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081642 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081678 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081703 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081667 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.081818 (Ngày trả: 29/12/2020)
nv.081751 (Ngày trả: 16/10/2021)
nv.081770 (Ngày trả: 16/10/2021)
NV.081733 (Ngày trả: 17/10/2021)
NV.081710 (Ngày trả: 28/01/2022)
NV.081682 (Ngày trả: 29/01/2022)
NV.081664 (Ngày trả: 31/07/2022)