Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nhiều tác giả; Nguyễn Thế Kỷ, Lê Tiến Thọ, Hồ Mậu Thanh...

  • Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong - H. : Văn học, 2020
           654tr. ; 21cm 
            9786043070743
 
           Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cùng các bài viết của các nhà nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của ông. 
           1.Cuộc đời  2. Sự nghiệp  3. Tác phẩm  4.Cuộc đời  5. Sự nghiệp  6. Tác phẩm  
           895.922234 NH100V 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039184-TK.039187