Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nhiều tác giả; Không Lộ Thiền Sư, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi...

  • Tiếng thời gian / Không Lộ Thiền Sư, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi... ; S.t., tuyển chọn: Hoàng Nhuận Cầm.. - H. : Văn học, 2020
           499tr. ; 21cm 
            9786043070729
 
           1.Văn học hiện đại, Việt Nam  2.Văn học hiện đại, Việt Nam  
           895.9221008 T302T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039188-TK.039191