Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nhiều tác giả

  • Hà Nội trong mắt thơ - H. : Văn học, 2020
           535tr. ; 21cm 
            9786043070736
 
           1.Văn học hiện đại  2. Việt Nam  3. Truyện ngắn  4.Văn học hiện đại  5. Việt Nam  6. Truyện ngắn  
           895.922334 H100N 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039196-TK.039199