Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

; B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thuỷ..

  • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin = Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
           291tr. ; 21 cm 
            9786045765883
 
           Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
           1.Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Giáo trình  2.Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Giáo trình  
           335.4120711 GI-100T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
96/200 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.092444-NV.092446, NV.092450, NV.092454, NV.092455, NV.092457-NV.092459, NV.092461, NV.092466, NV.092467, NV.092472, NV.092476, NV.092477, NV.092482, NV.092490, NV.092494, NV.092500, NV.092501, NV.092506, NV.092508, NV.092509, NV.092512, NV.092517, NV.092518, NV.092520, NV.092522, NV.092524-NV.092526, NV.092528, NV.092530, NV.092531, NV.092536-NV.092541, NV.092543-NV.092546, NV.092548-NV.092550, NV.092552, NV.092553, NV.092555-NV.092559, NV.092562-NV.092569, NV.092572, NV.092573, NV.092575, NV.092576, NV.092578, NV.092580-NV.092586, NV.092591, NV.092594, NV.092595, NV.092598, NV.092602-NV.092604, NV.092606, NV.092611, NV.092614, NV.092619, NV.092620, NV.092623, NV.092625, NV.092628, NV.092630, NV.092631, NV.092633, NV.092634, NV.092637-NV.092639
Bản tư liệu đã mượn NV.092601 (Ngày trả: 03/02/2022)
NV.092502 (Ngày trả: 03/02/2022)
NV.092516 (Ngày trả: 04/02/2022)
nv.092519 (Ngày trả: 04/02/2022)
NV.092480 (Ngày trả: 04/02/2022)
NV.092513 (Ngày trả: 05/02/2022)
NV.092640 (Ngày trả: 05/02/2022)
NV.092629 (Ngày trả: 05/02/2022)
NV.092577 (Ngày trả: 05/02/2022)
nv.092590 (Ngày trả: 05/02/2022)
NV.092560 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092579 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092571 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092588 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092532 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092534 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092547 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092589 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092533 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092624 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092453 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092456 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092441 (Ngày trả: 26/02/2022)
nv.092632 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092636 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092627 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092473 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092474 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092475 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092443 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092479 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092447 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092448 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092493 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092492 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092463 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092464 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092465 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092468 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092469 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092635 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092442 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092529 (Ngày trả: 26/02/2022)
NV.092478 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092449 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092451 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092452 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092462 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092527 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092483 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092484 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092485 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092486 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092487 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092488 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092489 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092491 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092499 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092535 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092505 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092503 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092507 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092510 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092511 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092497 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092498 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092495 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092504 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092605 (Ngày trả: 27/02/2022)
nv.092523 (Ngày trả: 27/02/2022)
NV.092521 (Ngày trả: 28/02/2022)
nv.092514 (Ngày trả: 28/02/2022)
nv.092609 (Ngày trả: 28/02/2022)
nv.092607 (Ngày trả: 28/02/2022)
nv.092621 (Ngày trả: 28/02/2022)
nv.092496 (Ngày trả: 28/02/2022)
nv.092542 (Ngày trả: 28/02/2022)
NV.092515 (Ngày trả: 28/02/2022)
NV.092570 (Ngày trả: 28/02/2022)
NV.092622 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092470 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092471 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092616 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092617 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092481 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092597 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092599 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092600 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092596 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092613 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092612 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092615 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092592 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092618 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092561 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092574 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092610 (Ngày trả: 03/03/2022)
NV.092593 (Ngày trả: 04/03/2022)
NV.092608 (Ngày trả: 05/03/2022)
nv.092551 (Ngày trả: 13/03/2022)
nv.092460 (Ngày trả: 04/04/2022)
NV.092587 (Ngày trả: 20/05/2022)
NV.092554 (Ngày trả: 28/05/2022)
NV.092626 (Ngày trả: 28/05/2022)