Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

123467678; B.s.: Mạch Quang Thắng, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Bảo..

  • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh = Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
           271tr. ; 21 cm 
            9786045765920
 
           Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hoá, đạo đức, con người. 
           1.Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình  2.Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình  
           335.43460711 GI-100T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
136/200 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.092841-NV.092843, NV.092847, NV.092849, NV.092852-NV.092856, NV.092858-NV.092862, NV.092864, NV.092865, NV.092867-NV.092869, NV.092871, NV.092873-NV.092879, NV.092882, NV.092883, NV.092886, NV.092888-NV.092897, NV.092899-NV.092901, NV.092903, NV.092904, NV.092906, NV.092907, NV.092910, NV.092911, NV.092915, NV.092916, NV.092918-NV.092928, NV.092930-NV.092933, NV.092935-NV.092938, NV.092940-NV.092945, NV.092947-NV.092951, NV.092953-NV.092956, NV.092959, NV.092960, NV.092962, NV.092964-NV.092968, NV.092971, NV.092972, NV.092974, NV.092976, NV.092977, NV.092979, NV.092981, NV.092985, NV.092986, NV.092988-NV.092991, NV.092995, NV.093001-NV.093004, NV.093006, NV.093008, NV.093009, NV.093013-NV.093017, NV.093019-NV.093021, NV.093023, NV.093025, NV.093026, NV.093028-NV.093030, NV.093032-NV.093037, NV.093039
Bản tư liệu đã mượn NV.092929 (Ngày trả: 09/02/2023)
NV.092975 (Ngày trả: 10/02/2023)
NV.092885 (Ngày trả: 11/02/2023)
NV.093022 (Ngày trả: 17/02/2023)
NV.093024 (Ngày trả: 17/02/2023)
NV.093018 (Ngày trả: 21/01/2024)
nv.092884 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092887 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092998 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092902 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092983 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092939 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092844 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092994 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092908 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092958 (Ngày trả: 25/01/2024)
NV.092881 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092909 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092866 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092970 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092999 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092980 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092898 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.093040 (Ngày trả: 26/01/2024)
nv.092982 (Ngày trả: 26/01/2024)
nv.092963 (Ngày trả: 26/01/2024)
nv.092969 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092872 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.093031 (Ngày trả: 26/01/2024)
NV.092880 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.092946 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.092851 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.093011 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.092850 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.092961 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.092987 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.092973 (Ngày trả: 27/01/2024)
nv.092846 (Ngày trả: 27/01/2024)
NV.093007 (Ngày trả: 28/01/2024)
NV.092992 (Ngày trả: 28/01/2024)
NV.092934 (Ngày trả: 28/01/2024)
NV.092863 (Ngày trả: 28/01/2024)
NV.092870 (Ngày trả: 28/01/2024)
NV.092912 (Ngày trả: 28/01/2024)
nv.092845 (Ngày trả: 28/01/2024)
NV.092957 (Ngày trả: 29/01/2024)
nv.093038 (Ngày trả: 29/01/2024)
NV.092917 (Ngày trả: 01/02/2024)
NV.092993 (Ngày trả: 01/02/2024)
NV.092952 (Ngày trả: 04/02/2024)
NV.092978 (Ngày trả: 04/02/2024)
nv.093012 (Ngày trả: 05/02/2024)
NV.093000 (Ngày trả: 05/02/2024)
NV.092997 (Ngày trả: 05/02/2024)
NV.092905 (Ngày trả: 10/02/2024)
NV.093010 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.092996 (Ngày trả: 09/03/2024)
nv.092913 (Ngày trả: 09/03/2024)
NV.093005 (Ngày trả: 09/03/2024)
NV.092857 (Ngày trả: 12/04/2024)
NV.092914 (Ngày trả: 22/04/2024)
NV.092848 (Ngày trả: 15/06/2024)
NV.092984 (Ngày trả: 15/06/2024)
NV.093027 (Ngày trả: 21/06/2024)