Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Soutthida Khounvixay

  • Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống e -learning vào dạy học chương cảm ứng điện tử vật lý 11 trung học phổ thông / Soutthida Khounvixay - Quảng Nam : ĐH Quảng Nam, 2021
           62tr. ; 24cm 
           1.Cảm ứng điện từ, vật lý 11  
           530.076 NGH305C 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001933