Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Huỳnh Thị Thu Thảo

  • Tổ chức dạy học một số kiến thức phần "Điện học" vật lý 11 theo định hướng giáo dục stem / Huỳnh Thị Thu Thảo - Quảng Nam : ĐH Quảng Nam, 2021
           58tr. ; 24cm 
           1.Điện học, Vật lý 11  
           530.076 T450C 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001934