Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Võ Hữu Việt

  • Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức phần "Từ trường" vật lý 11 THPT theo định hướng giáo dục stem / Võ Hữu Việt - Quảng Nam : ĐH Quảng Nam, 2021
           87tr. ; 24cm 
           1.Từ trường, Vật lý 11  
           530.076 TH308K 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001935