Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Thị Như Thoa

  • Khám phá tiểu thuyết Biên Sử Nước của Nguyễn Ngọc Tư dưới góc nhìn thi pháp học / Lê Thị Như Thoa - Quảng Nam : ĐH Quảng Nam, 2021
           50tr. ; 24cm 
           1.Tiểu thuyết, Thi pháp học  
           809 KH104P 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001936