Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Minh Trúc

  • Thế giới nghệ thuật trong "Chồng Xứ Lạ" của Trang Hạ / Trần Thị Minh Trúc - Quảng Nam : ĐH Quảng Nam, 2021
           49tr. ; 24cm 
           1.Thế giới nghệ thuật  
           338.209 TH250G 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001937