Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Huế

  • Văn học dân gian. Q.1 / / / Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Huế - : 2023
           297tr. ; 21cm 
            9786044772462
 
           1.Văn học, Văn học dân gian  2.Văn học, Văn học dân gian  
           398.209597 V115H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039875-TK.039877