Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Hà Minh Đức

  • Văn học Việt Nam (1930-1945) / Hà Minh - H. : Văn học, 2023
           431tr. ; 21cm 
            9786044772486
 
           1.Văn hóa, Việt Nam  2.Văn hóa, Việt Nam  
           895.922 V115H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039878-TK.039880