Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Võ Thanh Thủy; Vũ Đức Quảng, Ngô Thị Hồng Nga

  • Cấu trúc máy tính và lập trình hợp ngữ / Võ Thanh Thủy - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2023
           119tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm 
            9786048475451
 
           Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của máy tính. Trình bày những kiến thức liên quan đến cơ sở phần cứng các mạch tích hợp số; tổ chức hệ thống máy tính; lập trình hợp ngữ; một số lệnh cơ bản. 
           1.Cấu trúc  2. Ngôn ngữ lập trình  3. Máy tính  4.Cấu trúc  5. Ngôn ngữ lập trình  6. Máy tính  
           004.22 C125T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
50/50 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.095086-NV.095135