Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Ánh Tuyết; Nguyễn Thị Như Mai

  • Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non,Từ lọt lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết - H.: NXB Đại học Sư phạm , 2006
           379 tr. ; 21 cm 
           1.Tâm lí học trẻ em  2.Tâm lí  
           3.72 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
74/120 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.008339, NV.008341-NV.008343, NV.008346-NV.008349, NV.008351-NV.008356, NV.008359, NV.008360, NV.008362, NV.008367-NV.008373, NV.008376, NV.008379, NV.008380, NV.008382, NV.008386, NV.008387, NV.008389, NV.008391, NV.008392, NV.008394, NV.008396, NV.008398, NV.008400, NV.008401, NV.008405, NV.008407, NV.008410-NV.008412, NV.008415, NV.008417-NV.008419, NV.008422, NV.008424, NV.008427, NV.008428, NV.008430-NV.008435, NV.008437, NV.008439, NV.008440, NV.008442, NV.008444, NV.008445, NV.008447-NV.008449, NV.008451-NV.008458
Bản tư liệu đã mượn NV.008378 (Ngày trả: 17/02/2009)
NV.008403 (Ngày trả: 17/02/2009)
NV.008416 (Ngày trả: 28/02/2009)
NV.008404 (Ngày trả: 13/06/2011)
NV.008402 (Ngày trả: 17/02/2009)
NV.008345 (Ngày trả: 10/02/2007)
NV.008364 (Ngày trả: 10/02/2007)
NV.008395 (Ngày trả: 12/08/2012)
NV.008426 (Ngày trả: 04/11/2008)
NV.008443 (Ngày trả: 05/11/2014)
NV.008383 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.008397 (Ngày trả: 26/12/2016)
NV.008390 (Ngày trả: 16/11/2016)
NV.008450 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008344 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008358 (Ngày trả: 30/09/2021)
NV.008384 (Ngày trả: 30/09/2021)
NV.008429 (Ngày trả: 19/09/2022)
NV.008421 (Ngày trả: 22/09/2022)
NV.008423 (Ngày trả: 22/09/2022)
NV.008406 (Ngày trả: 22/09/2022)
NV.008381 (Ngày trả: 02/03/2023)
NV.008420 (Ngày trả: 03/03/2023)
NV.008446 (Ngày trả: 06/03/2023)
NV.008375 (Ngày trả: 18/09/2023)
NV.008388 (Ngày trả: 21/09/2023)
NV.008393 (Ngày trả: 21/09/2023)
NV.008350 (Ngày trả: 21/09/2023)
NV.008413 (Ngày trả: 23/09/2023)
NV.008408 (Ngày trả: 23/09/2023)
NV.008414 (Ngày trả: 23/09/2023)
NV.008366 (Ngày trả: 28/09/2023)
nv.008438 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.008377 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.008361 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.008365 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.008385 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.008357 (Ngày trả: 11/02/2024)
NV.008374 (Ngày trả: 11/02/2024)
nv.008425 (Ngày trả: 01/03/2024)
nv.008399 (Ngày trả: 01/03/2024)
nv.008409 (Ngày trả: 01/03/2024)
NV.008441 (Ngày trả: 01/03/2024)
NV.008340 (Ngày trả: 02/03/2024)
nv.008363 (Ngày trả: 03/03/2024)
NV.008436 (Ngày trả: 24/05/2024)