Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Vũ Khôi; Vũ Thị Phương Anh

  • Động vật học - động vật có xương sống / Lê Vũ Khôi - H. : Giáo dục, 2016
           303 tr.: minh học ; 27 cm 
           Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các nhóm động vật có xương sống như: ngành nửa dây sống, ngành dây sống, phân ngành đuôi sống, phân ngành đấu sống, phân ngành có xương sống, nhóm động vật không hàm... 
           1.Sinh học  2.động vật học  3.Động vật có xương sống  
           596 Đ455V124 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
50/50 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.091171-NV.091220