Thông tin thư mục


Useful Exercises for IELTS,202 / Garry Adams

1 REVIEW(S)
  • Garry Adams
  • Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Tp.Hồ Chí Minh , 2007
 Thông tin chi tiết
Mô tả  128 tr. ; 29 cm 
Chỉ số phân loại  400 
Số định danh  400 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.030199-TK.030203