Thông tin thư mục


Understanding and Using English Grammar,Workbook / Betty Schrampfer Azar

1 REVIEW(S)
  • Betty Schrampfer Azar
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ , 2006
 Thông tin chi tiết
Mô tả  310 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  421 
Số định danh  421 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.030952