Thông tin thư mục


I.Baben Tuyển tập / I.Baben

1 REVIEW(S)
  • I.Baben; I. Êrenbua
  • H.: Nxb Văn hóa thông tin , 2000
 Thông tin chi tiết
Mô tả  674 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  V23 
Số định danh  V23 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.005359-TK.005361