Thông tin thư mục


IELTS Foundation,Student's book,Tài liệu luyện thi IELTS / Rachael Roberts

1 REVIEW(S)
  • Rachael Roberts
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng Hợp , 2004
 Thông tin chi tiết
Mô tả  186 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  4(N)(075) 
Số định danh  4(N)(075) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.009112-TK.009114