Thông tin thư mục


Xác suất & thống kê toán học / Trần Lộc Hùng

1 REVIEW(S)
  • Trần Lộc Hùng
  • Quảng Nam: Giáo dục , 1999
 Thông tin chi tiết
Mô tả  447 tr. ; 20.5 cm 
Chỉ số phân loại  517 
Số định danh  517 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/6 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.012211, TK.012212, TK.012214-TK.012216
Bản tư liệu đã mượn TK.012213 (Ngày trả: 28/07/2011)