Thông tin thư mục


Ôn luyện tiếng Anh / Phạm Đăng Bình

1 REVIEW(S)
  • Phạm Đăng Bình
  • H.: Nxb hà Nội , 2001
 Thông tin chi tiết
Mô tả  553 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  4(N)(076) 
Số định danh  4(N)(076) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/2 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.013795
Bản tư liệu đã mượn TK.013796 (Ngày trả: 29/05/2016)