Thông tin thư mục


IELTS practice now,Tài liệu luyện thi IELTS / Carol Gibson

1 REVIEW(S)
  • Carol Gibson; Lê Huy Lâm
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh , 2002
 Thông tin chi tiết
Mô tả  238 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  4(N)(523) 
Số định danh  4(N)(523) 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
2/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.013716, TK.013717
Bản tư liệu đã mượn TK.013718 (Ngày trả: 11/01/2009)