Thông tin thư mục


Xác suất thống kê / Phạm Văn Kiều

1 REVIEW(S)
  • Phạm Văn Kiều
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2006
 Thông tin chi tiết
Mô tả  259 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  517.118 
Số định danh  517.118 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
41/50 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.032976-NV.032982, NV.032984, NV.032985, NV.032987-NV.032992, NV.032994-NV.033000, NV.033002-NV.033004, NV.033007-NV.033011, NV.033013-NV.033018, NV.033020, NV.033022-NV.033025
Bản tư liệu đã mượn NV.033001 (Ngày trả: 03/01/2014)
NV.033006 (Ngày trả: 19/11/2015)
NV.033021 (Ngày trả: 18/01/2015)
NV.033005 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.032993 (Ngày trả: 25/02/2017)
NV.032983 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.032986 (Ngày trả: 22/09/2023)
NV.033019 (Ngày trả: 24/09/2023)
NV.033012 (Ngày trả: 09/03/2024)