Thông tin thư mục


IELTS Practice Now,Tài liệu luyện thi IELTS / Carol Gibson

1 REVIEW(S)
  • Carol Gibson
  • Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh , 2002
 Thông tin chi tiết
Mô tả  236 tr. ; 21 cm 
Chỉ số phân loại  428 
Số định danh  428 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
2/2 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.021675, TK.021676