Thông tin thư mục


Einstein / Nguyễn Xuân Xanh

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Xuân Xanh
  • Tp.Hồ Chí Minh: Nxb: Tổng Hợp , 2007
 Thông tin chi tiết
Mô tả  389 tr. ; 21cm 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.029783