Thông tin thư mục


Ôn luyện Tiếng Anh,Trình độ A / Trần Bá Sơn

1 REVIEW(S)
  • Trần Bá Sơn
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  202 tr. ; 20 cm 
Chỉ số phân loại  421 
Số định danh  421 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.030944