Cataloging Information


Ôn luyện Tiếng Anh,Trình độ A / Trần Bá Sơn

1 REVIEW(S)
  • Trần Bá Sơn
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2005
 Detail information
Description  202 tr. ; 20 cm 
Dewey Class No  421 
Classification  421 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
1/1 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.030944