Thông tin thư mục


Đa dạng sinh học đất ngập nước,Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long / Nguyễn Lân Hùng Sơn

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Lân Hùng Sơn; Trần Thanh Ba
  • H.: Đại học Sư phạm , 2011
 Thông tin chi tiết
Mô tả  156 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  333.95 
Số định danh  333.95 
Ghi chú  Bản đồ: tr.149 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.036378-TK.036382