Thông tin thư mục


Unix hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng / Lê Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Tuấn
  • H.: Khoa học và kỹ thuật , 2003
 Thông tin chi tiết
Mô tả  719 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  6T7 
Số định danh  6T7 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.009530-TK.009533