Cataloging Information


Unix hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng / Lê Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Tuấn
  • H.: Khoa học và kỹ thuật , 2003
 Detail information
Description  719 tr. ; 24 cm 
Dewey Class No  6T7 
Classification  6T7 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
4/4 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.009530-TK.009533